Babam?n Bavulu

Deal of the Day

Babam?n Bavulu

Author: ANT Stores
$6.95
"Ya?ad??? kent ?stanbul'un hüzünlü ruhunun izlerini sürerken, kültürlerin birbiriyle çat??mas? ve kayna?mas?n?n yeni simgelerini buldu."

2006 y?l?n?n Aral?k ay?nda Nobel Edebiyat Ödülü'nü al?rken sözlerine "Ölümünden iki y?l önce babam kendi yaz?lar?, elyazmalar? ve defterleriyle dolu küçük bir bavul verdi bana." diye ba?layan ve konu?mas?n? "bugün babam aram?zda olsun çok isterdim." cümlesiyle tamamlayan Pamuk, "Babam?n Bavulu" adl? Nobel tarihinin en içten ve en iyi haz?rlanm?? konu?malar?ndan biriyle tüm dünyada büyük yank? b?rakm??t?.

Babam?n Bavulu'nun 2007 ?ubat'?ndaki ilk bask?s?, yazar?n ayn? adl? Nobel konu?mas?n?n yan?s?ra, 2005 y?l?nda Alman Yay?nc?lar veKitapç?lar Birli?i Bar?? Ödülü'nü al?rken yapt??? "Kars'ta ve Frankfurt'ta" konu?mas?yla, 2006 Nisan'?nda Oklahoma Üniversitesi'nde Puterbaugh Ödülü'nü al?rken yapt??? "?ma Edilen Yazar" konu?malar?n? içeriyordu. 

Bu yeni bas?mda ise, Pamuk'un 2012 y?l?nda Avrupa kültürüne katk? yapan yarat?c?lara verilen Sonning Ödülü'nü (Danimarka) al?rken yapt??? "Avrupa Fikri" adl? konu?mas? da yer al?yor. Babam?n Bavulu, Pamuk'un dünyas?na ve yazarl???na ad?m atman?n en özlü k?lavuzu... "Pamuk, roman sanat?n? biz Bat?l?lar?n elinden ald? ve bamba?ka bir?ey haline getirdi." 
Book Title Babam?n Bavulu
Author ANT Stores
Date Published Feb 05, 2019
"Ya?ad??? kent ?stanbul'un hüzünlü ruhunun izlerini sürerken, kültürlerin birbiriyle çat??mas? ve kayna?mas?n?n yeni simgelerini buldu."

2006 y?l?n?n Aral?k ay?nda Nobel Edebiyat Ödülü'nü al?rken sözlerine "Ölümünden iki y?l önce babam kendi yaz?lar?, elyazmalar? ve defterleriyle dolu küçük bir bavul verdi bana." diye ba?layan ve konu?mas?n? "bugün babam aram?zda olsun çok isterdim." cümlesiyle tamamlayan Pamuk, "Babam?n Bavulu" adl? Nobel tarihinin en içten ve en iyi haz?rlanm?? konu?malar?ndan biriyle tüm dünyada büyük yank? b?rakm??t?.

Babam?n Bavulu'nun 2007 ?ubat'?ndaki ilk bask?s?, yazar?n ayn? adl? Nobel konu?mas?n?n yan?s?ra, 2005 y?l?nda Alman Yay?nc?lar veKitapç?lar Birli?i Bar?? Ödülü'nü al?rken yapt??? "Kars'ta ve Frankfurt'ta" konu?mas?yla, 2006 Nisan'?nda Oklahoma Üniversitesi'nde Puterbaugh Ödülü'nü al?rken yapt??? "?ma Edilen Yazar" konu?malar?n? içeriyordu. 

Bu yeni bas?mda ise, Pamuk'un 2012 y?l?nda Avrupa kültürüne katk? yapan yarat?c?lara verilen Sonning Ödülü'nü (Danimarka) al?rken yapt??? "Avrupa Fikri" adl? konu?mas? da yer al?yor. Babam?n Bavulu, Pamuk'un dünyas?na ve yazarl???na ad?m atman?n en özlü k?lavuzu... "Pamuk, roman sanat?n? biz Bat?l?lar?n elinden ald? ve bamba?ka bir?ey haline getirdi."