Anne Beynim Ac

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-357
ISBN: 9786051714639
Anne Beynim Ac / ALFA-EGITIM YAYINLARI

Share:

Hepimiz ba?lanmak için do?ar?z! Ba?lanmak, hayata tutunabilmektir. ?nsan ilk ba?lanma ili?kisini ailesiyle kurar. Anne babayla çocuk aras?nda üç farkl? ba?lanma biçimi vard?r: Göbek ba??, kalp ba??, beyin ba??! Göbek ba?? do?madan olu?ur, ekonomik ba??ms?zl?kla biter! Kalp ba??, do?umla ba?lar, ergenlikte biraz sars?l?r, mesafelerle s?nan?r. Beyin ba?? ise, duygular kadar anlamlara da ba?l?d?r. Daha derin, sa?lam ve güçlüdür. Beyin ba?? kurmak, çocu?un iç dünyas?na demir atmakt?r. Bu kitap, çocu?uyla sa?lam ve derin dü?ünce ba?lar? kurmak isteyenler için yaz?ld?. Kendi kendine yetebilen, karakterli ve kabiliyetli, ailesine ba?l? olan ama ba??ml? olmayan çocuklar yeti?tirmeyi ele al?yor. Bir çocu?un karn?n? doyurman?n ötesine geçip, beyninin nas?l beslenece?ini bilimsel verilerle anlat?yor.

Our brands