Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ali Ulvi Kurucu (Hatiralar - 4)

$1295 $1500

We have run out of stock for this item.


Üstad Ertu?rul Bey’in usta kalemi Üstad Ali Ulvi Kurucu'nun hat?ralar?na eklenince hat?ralar?n gergefinde önemli ipuçlar? bir girizgâh gibi önümüze aç?l?yor.Üstad Ali Ulvi Kurucu, Türkiyemizde ve Müslüman ülkelerde milyonlar?n tan?d??? bir zat... Sevimli çehresi, Muhammedî güzel ahlâk?, ruhlara hitap eden millî, dinî ?iirleri ve insan? manevî âlemlere al?p götüren gönül sohbetleri ile bir illim ve irfan önderi... Hayat?n?n ilk y?llar?n? Konya'da geçirdikten sonra, Kahire'de El Ezher Üniversitesi'nde e?itim gören ve ömrünün geri kalan?n? Medine-i Münevvire'de geçiren Kurucu, 2002 y?l?nda orada vefat etti. Ali Ulvi Kurucu'nun hat?ralar? hem Cumhuriyet sonras?ndaki dönemde Türkiye'deki dine bak???, hem Osmanl?'dan sonra da??lan ?slam co?rafyas?n?n durumunu, hem de önemli zatlar?n etraf?nda geçen olaylar? aktarmas? bak?m?ndan önem arzediyor. Üstad M. Ertu?rul Bey, Üstad Mehmed Âkif üzerine çeyrek as?rdan fazla süren deruni ve bereketli çal??mayla birlikte pek çok güzide eserden sonra, yine yüz ak? bir çal??may? ba?ard?. Üstad Ertu?rul Bey’in usta kalemi Üstad Ali Ulvi Kurucu'nun hat?ralar?na eklenince hat?ralar?n gergefinde önemli ipuçlar? bir girizgâh gibi önümüze aç?l?yor.Author: M.ertugrul Duzdag
Publisher: Kaynak Yayinlari

ISBN 9786051580425
Dimensions: 0