Türklerin Alt?n Ça??

Türklerin Alt?n Ça??

$25.00 $12.95

"Türkiye’nin yüzy?llar önce aç?lan tarih defteri henüz kapanmam??t?r ve s?k s?k da görüyorsunuz ki bu defter kapanmaz. Onun için tarih bilmek; nereden geldi?inizi, nas?l yurt edindi?inizi ö?renmek zorundas?n?z. Tarihini bilmeyen, haf?zas? olmayan toplumlar?n nerelere gidece?inin, sürüklenece?inin, dahas? neler yapabilece?inin hesab? olmaz.”

Title Türklerin Alt?n Ça??
Author Prof. Dr. ?lber Ortayl?
Publisher Kronik Kitap
SKU BSR-0543
ISBN 9789752430037

"Türkiye’nin yüzy?llar önce aç?lan tarih defteri henüz kapanmam??t?r ve s?k s?k da görüyorsunuz ki bu defter kapanmaz. Onun için tarih bilmek; nereden geldi?inizi, nas?l yurt edindi?inizi ö?renmek zorundas?n?z. Tarihini bilmeyen, haf?zas? olmayan toplumlar?n nerelere gidece?inin, sürüklenece?inin, dahas? neler yapabilece?inin hesab? olmaz.”

-?lber Ortayl?-

14. ve 17. yüzy?llar? aras?nda Hindistan’dan Viyana kap?lar?na kadar muazzam büyüklükte bir co?rafyaya hükmettiler... Orta Asya, Kafkasya, Ortado?u ve Avrupa’n?n tarihini ?ekillendirdiler. Uygulad?klar? askerî taktiklerle imkâns?z görülen pek çok sava?tan zaferle ç?kt?lar...

Hangi k?tada olursa olsun adalet esas?yla yönettiler... Sorunlar?n? çözemeyen Avrupa devletlerine fikirleriyle ilham verdiler... Mimarîden musikiye, edebiyattan t?bba kadar yeryüzünün her co?rafyas?nda kal?c? bir iz b?rakt?lar.

Birçok devlet kurdular: Timurlular, Alt?n Orda, Memluklar, Osmanl?lar...

Efsane hükümdarlara sahip oldular: Emir Timur, Fatih Sultan Mehmed, Sultan Baybars, Kanuni Sultan Süleyman, Babür ?ah...

?lber Ortayl?, Asya’n?n bozk?rlar?ndan Avrupa’n?n içlerine kadar ilerleyen, dünya tarihinde zirveye taht kuran Türklerin muhte?em y?llar?n? anlat?yor…

Türklerin Alt?n Ça??, ?lber Ortayl?'n?n sat?rlar? aras?nda dola?mak isteyen her ya?tan okuyucunun zevkle okuyaca?? bir ba?ucu kitab?...

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day