Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Şefkat Güneşi

$995 $1295

"Bu i?, teoriden ibaret de?il; uygulamas? ortada! Demek ki olabiliyor! Bu i?in nas?l gerçekle?ti?i â?ikâr, metodu da belli! Öyleyse bundan sonras? size emanet; al?n bu davay?, yeryüzünde hiçbir ev hiçbir çad?r kalmay?ncaya kadar dünyan?n her yerine siz ta??y?n!"

Allah Resûlü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Arafat'ta verdi?i bu mesaj? çok iyi kavrayan ashâb? dünyan?n dört bir yan?na da??ld?. Bugün nerede O'nun ad?na bir hareketlilik varsa, o gün oralara kadar giden sahâbenin bereketidir!

Bu yol, Peygamber ve ashâb?n?n yoludur;

En kat? kalpleri bile ?s?tan ?efkat Güne?i'nin emânetidir! Hedefi, her gönle girmektir;

Gönüller fethi, ancak bu yolla mümkündür!

Nas?l yürünece?ini gösteren O'dur; Mücerrebdir!

Ancak; sab?r.. metânet.. fedakarl?k.. îsâr.. sebât ister! Peygamberlerin yürüdü?ü ?ehraht?r;

Meyvesi, rahmet-i Rahmân ve dâr-? cinân;

Kût-u g?dâs?, sohbet-i cânân;

Neticesi, makbûl-ü ins ü când?r!

Bu yolun yolcular?na binler selam!

 

 

 

 

    • Resit haylamaz
    • sayfa: 252
    • kagit 70 gram samua
    • kapak karton
    • iplik Dikis


Author: Resit Haylamaz
Publisher: Siret Yayinlari

ISBN 9789778010282
Dimensions: 0