Sanat Eserlerine Vurulan Kuran Mührü

Sanat Eserlerine Vurulan Kuran Mührü

$75.00 $19.95

Dini-dünyevi hemen her tür yap?da rastlad???m?z ayet ve hadisler sayesinde mekânlar sanatkârane bir nitelik kazanmakta; ?slâm akîdesi ta?a, mermere, ah?aba, deriye, çiniye, metale... kaz?nmaktad?r. Radyo-televizyon, internet vb. ileti?im araçlar?ndan yoksun bir devirde, okulundan k??las?na, camiinden çe?mesine kadar hemen her sanat eseri medya vazifesi görmekte; mabetler, çe?meler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, k?l?çlar, kandiller, sürahiler... adeta dile gelmektedir. Böylece, ilâhî mesaj reel hayat?n içine sokulmakta, zihinlere ve gönüllere nak?edilmekte, toplumun kendini daima Allah Teâla'n?n kontrolünde hissetmesi ve ilâhî mesajla iç içe ya?amas? hedeflenmektedir.
Elinizdeki çal??ma, sanat eserlerini ayet ve hadislerle benzemesinin felsefesini örnekleriyle ortaya koymakta ve medeniyetimizin Kur'ân-? Kerîm'le irtibat? hakk?nda ciddi bir fikir vermektedir. Bu ara?t?rman?n insan?m?za ula?mas? ile birlikte, tarihî mekânlarda gördü?ümüz hatlar?n ortalama vatanda?a hiçbir mesaj?n?n bulunmad??? iddias? geçersiz hale gelecektir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Title Sanat Eserlerine Vurulan Kuran Mührü
Author Prof. Dr. Murat SULUN
Publisher Kaynak YAYINLARI
SKU KYN-251
ISBN 9786054770526

Dini-dünyevi hemen her tür yap?da rastlad???m?z ayet ve hadisler sayesinde mekânlar sanatkârane bir nitelik kazanmakta; ?slâm akîdesi ta?a, mermere, ah?aba, deriye, çiniye, metale... kaz?nmaktad?r. Radyo-televizyon, internet vb. ileti?im araçlar?ndan yoksun bir devirde, okulundan k??las?na, camiinden çe?mesine kadar hemen her sanat eseri medya vazifesi görmekte; mabetler, çe?meler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, k?l?çlar, kandiller, sürahiler... adeta dile gelmektedir. Böylece, ilâhî mesaj reel hayat?n içine sokulmakta, zihinlere ve gönüllere nak?edilmekte, toplumun kendini daima Allah Teâla'n?n kontrolünde hissetmesi ve ilâhî mesajla iç içe ya?amas? hedeflenmektedir.
Elinizdeki çal??ma, sanat eserlerini ayet ve hadislerle benzemesinin felsefesini örnekleriyle ortaya koymakta ve medeniyetimizin Kur'ân-? Kerîm'le irtibat? hakk?nda ciddi bir fikir vermektedir. Bu ara?t?rman?n insan?m?za ula?mas? ile birlikte, tarihî mekânlarda gördü?ümüz hatlar?n ortalama vatanda?a hiçbir mesaj?n?n bulunmad??? iddias? geçersiz hale gelecektir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day