Osmanl? ve Avrupa-Osmanl? Devleti'nin Avrupa Tarihindeki Yeri

Osmanl? ve Avrupa-Osmanl? Devleti'nin Avrupa Tarihindeki Yeri

Author: Halil Inalcik
$14.95

15. ve 16. yüzy?llar Avrupa’s?, zaman?n büyük politik-ekonomik gücü Osmanl?’y? hesaba katmadan anla??lamaz.”

Title Osmanl? ve Avrupa-Osmanl? Devleti'nin Avrupa Tarihindeki Yeri
Author Halil Inalcik
Publisher Kronik Yay?nlar?
SKU BSR-0386
ISBN 9786058301146

15. ve 16. yüzy?llar Avrupa’s?, zaman?n büyük politik-ekonomik gücü Osmanl?’y? hesaba katmadan anla??lamaz.”

“Avrupa tarihiyle Osmanl? tarihi iki paralel tarihtir; bu nedenle iki dünyan?n tarihi kar??la?t?rmal? olarak incelenmelidir.”

-Halil ?nalc?k-

 

15. yüzy?l?n ortalar?ndan itibaren Osmanl?, Avrupa tarihini ?ekillendirmede çok önemli bir rol oynam??t?r. Osmanl?’ya referansta bulunmaks?z?n raison d’etat, reel politik, güç dengesi ve hatta Avrupa kimli?i gibi kavramlar? aç?klamak mümkün de?ildir. Osmanl? ile Avrupa aras?nda kar??l?kl? etkiler a?ikâr oldu?u halde maalesef bu etkile?im Bat? tarihçili?inde çok fazla dikkate al?nmam??t?r.

 

Hristiyan Haçl? gelene?i, uzun süren sava?lara ba?l? olarak geli?en dü?manl?k, kültürel yabanc?la?ma gibi baz? tarihsel nedenlerden ötürü ve belki de Osmanl?’n?n Ayd?nlanma sürecinin d???nda kalmas? dolay?s?yla Osmanl?lar Bat? tarihçili?inde genellikle Avrupa ve Avrupal?l???n kar??t? ve antitezi olarak ele al?nm??t?r. Oysa taraflar aras?nda çat??madan çok daha fazlas? mevcuttur.

 

Osmanl? Devleti’nin modern Avrupa’y? ?ekillendirmedeki etkileriyle birlikte Bat? tarihindeki yeri ve Avrupa’yla aras?ndaki siyasi-ekonomik ili?kiler, sosyo-kültürel bir kar??la?ma olarak en büyük tarihçilerimizden Halil ?nalc?k’?n kaleminden, Osmanl? ve Avrupa'da…

Deal of the Day