Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kültür ve Medeniyet

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Bir as?rdan beri memleketimizin ba?ta gelen derdi kültür-medeniyet meselesidir. Geçmi?te büyüklü?ü dünyaca bilinen Türk milletinin medeni varl??a sahip olmad???n? önce Bat?'y? tan?yanlar ortaya att?. Tanzimatla ba?layan Bat? münasebetleri, birçok nesillerin gözünü kama?t?rd?. Ayd?nlar, Bat?'n?n yükseli?indeki s?rr? aramaya koyuldular ve bu ara?t?rmay? yaparken fark?nda olmadan kendi iç dünyalar?n? Bat?'n?n içinde buldular. Birbiri ard?s?ra birkaç nesil "Avrupa'ya benzemek için ne yapal?m?", "Garpl?la?ma nas?l olmal??" diye uzun zaman say?klad?lar. O nesilleri Bat? taklitçili?ine, hem de ruhlar? duymadan sürükleyen kuvvet, ba?lang?ç noktas?nda ba?land?klar? a?a??l?k duygusu olmu?tu.Author: Nurettin Topcu
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789759955519
Dimensions: 0