Hz. Peygamber (s.a.v)in Hayat?

Hz. Peygamber (s.a.v)in Hayat?

Author: ibn-i Kesîr
$15.95

"Tarih, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v)' in hayat?n?n ayr?nt?lar?ndan söz etti?i kadar, dünyada ya?am?? hiçbir büyük ki?inin hayat?ndan bahsetmemi?tir' dersek, gerçe?i söylemi? oluruz.
Bu konudaki en önemli kitaplardan biri; tarih, tefsir ve hadis alan?nda geni? bir bilgi ve do?ru görü? sahibi olan, Hz. Peygamber (s.a.v)'in hayat?n? ele alan ve kendisine özgü bir üslupla anlatan Haf?z ?bn Kesîr'in "el-Bidâye ve'n-Nihâye" adl? kitab?ndan derlenmi? olan "es-Siyretu'n-Nebeviyye", di?er bir ad?yla "Sîret-i ?bn Kesîr" adl? eseridir.

Haf?z ?bn Kesîr, bu kitab?nda Hz. Peygamber (s.a.v)'in genel ve özel i?lerini; her Müslüman?n bilmesi ve ara?t?rmas? gereken konulardan, kar??la?t??? olaylardan ve ele ald??? i?lerden bazen detayl? ve bazen de k?sa bir ?ekilde söz eder. Kaynak olarak verdi?i tarihî olaylar? ve konuyla ilgili hadisleri sa?laml?k bak?m?ndan bütün boyutlar?yla ku?atarak ele al?r.

Haf?z ?bn Kesîr'in bu kitab?nda ortaya koydu?u yöntem; Allah Teâlâ'n?n ona bah?etmi? oldu?u bir lütfudur. Tarihî olaylara ?slâmî yorum getirilmesinde ve tarihin yorumunda, ?slâmî dü?üncenin önemli ilkelerine temas ederek, ?slâm Tarihi'nin ara?t?r?lmas?nda hadisçilerin metodundan nas?l yararland???n? ortaya koyuyor. Neticede de; tarihî rivayetlere, hadisçilerin ölçülerini uygulayarak elde edilen sonuçlara temas ediyor. Böylece gerek konu ve gerekse usûl bak?m?ndan takdire lay?k bir çal??ma ortaya ç?km??t?r.

Book Title Hz. Peygamber (s.a.v)in Hayat?
Author ibn-i Kesîr
Publisher Celik Yayinevi
SKU BSR-0333
ISBN 9786055094348

"Tarih, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v)' in hayat?n?n ayr?nt?lar?ndan söz etti?i kadar, dünyada ya?am?? hiçbir büyük ki?inin hayat?ndan bahsetmemi?tir' dersek, gerçe?i söylemi? oluruz.
Bu konudaki en önemli kitaplardan biri; tarih, tefsir ve hadis alan?nda geni? bir bilgi ve do?ru görü? sahibi olan, Hz. Peygamber (s.a.v)'in hayat?n? ele alan ve kendisine özgü bir üslupla anlatan Haf?z ?bn Kesîr'in "el-Bidâye ve'n-Nihâye" adl? kitab?ndan derlenmi? olan "es-Siyretu'n-Nebeviyye", di?er bir ad?yla "Sîret-i ?bn Kesîr" adl? eseridir.

Haf?z ?bn Kesîr, bu kitab?nda Hz. Peygamber (s.a.v)'in genel ve özel i?lerini; her Müslüman?n bilmesi ve ara?t?rmas? gereken konulardan, kar??la?t??? olaylardan ve ele ald??? i?lerden bazen detayl? ve bazen de k?sa bir ?ekilde söz eder. Kaynak olarak verdi?i tarihî olaylar? ve konuyla ilgili hadisleri sa?laml?k bak?m?ndan bütün boyutlar?yla ku?atarak ele al?r.

Haf?z ?bn Kesîr'in bu kitab?nda ortaya koydu?u yöntem; Allah Teâlâ'n?n ona bah?etmi? oldu?u bir lütfudur. Tarihî olaylara ?slâmî yorum getirilmesinde ve tarihin yorumunda, ?slâmî dü?üncenin önemli ilkelerine temas ederek, ?slâm Tarihi'nin ara?t?r?lmas?nda hadisçilerin metodundan nas?l yararland???n? ortaya koyuyor. Neticede de; tarihî rivayetlere, hadisçilerin ölçülerini uygulayarak elde edilen sonuçlara temas ediyor. Böylece gerek konu ve gerekse usûl bak?m?ndan takdire lay?k bir çal??ma ortaya ç?km??t?r.

Deal of the Day