Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Oğretmenim Bir Bakar Mısın?

$995 $1195

Hangi e?itim sistemi içinde olursa olsun, teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, ö?retmenin ö?renciyle göz göze geldi?i bir an vard?r. Bu kitap, ö?retmenin ö?renciyle göz göze geldi?i o an?n gücünü anlatmaktad?r. O anda ö?retmen, ö?rencinin gönül kap?s?ndan girerek zihnine ula??r. Ve i?te o an e?itim ba?lar. Ö?retmenin gücü binlerce ya?am in?a eder… Deneyimli bir e?itimci dostumun dedi?i gibi, “Sadece e?itimin de?il, ülkenin lokomotifi ö?retmendir. Gücünün s?n?r? tahminlerin çok ötesindedir.” Ö?retmenim Bir Bakar M?s?n? ö?retmenin ku?aklar boyu devam eden gücüne tan?kl?k yapmak için yaz?ld?. “Ö?rencilik hayat?m boyunca onlarca ö?retmenin ?????ndan faydaland?m, ancak bahsetti?im ö?retmenim bir ba?kayd?. Hani gökte de milyonlarca y?ld?z vard?r, ama birinin ????? di?erlerinden fazlad?r ve size kutup y?ld?z? olur. ??te bu mektubun konusu olan ö?retmenim de benim için öyledir.” “?imdi ben de ö?rencilerime bunu ö?retiyorum. Ö?retmenimle de ileti?imimi sürdürüyor ve onun deste?ini her zaman hissediyorum. Çünkü sevginin bula??c? bir yönü vard?r ve sevgi sonsuzlu?a sahip bir güçtür.” “Hayat?mda o önemli günü hiç unutamam. Ö?retmenimin benim için verdi?i mücadeleyi görmeseydim belki de okuman?n benim için bu kadar önemli ve kutsal oldu?unu anlamayacakt?m. O benim hayata bak?? aç?m? de?i?tirdi, bana mücadele için güç verdi, ondan ald???m güçle devam ettim.”

Author: Dogan Cuceloglu
Publisher: Final Kultur Sanat Yayinlari

ISBN 9786053748830
Dimensions: 0