Meleklere Inaniyorum (Iman Serisi-2)

Meleklere Inaniyorum (Iman Serisi-2)

Author: Osman ORAL
$5.95

Ýmanýn þartlarýný konu alan seride Ýslamî temel kaynaklar ve yaþanmýþ hadiseler dikkate alýnarak hazýrlanan altý kitabý sunuyoruz. Seride dil ve anlatým olarak ilköðretim ikinci kademe ve lise seviyesini esas alýndý. Ýmanýn þartlarýný öðrenmek isteyen genç, yetiþkin herkesin istifade etmesi temennisiyle okurlarýmýzýn beðenisine sunuyoruz.

Title Meleklere Inaniyorum (Iman Serisi-2)
Author Osman ORAL
Publisher Mustu Yayinlari
SKU MUS-321
ISBN 9789944138642

Ýmanýn þartlarýný konu alan seride Ýslamî temel kaynaklar ve yaþanmýþ hadiseler dikkate alýnarak hazýrlanan altý kitabý sunuyoruz. Seride dil ve anlatým olarak ilköðretim ikinci kademe ve lise seviyesini esas alýndý. Ýmanýn þartlarýný öðrenmek isteyen genç, yetiþkin herkesin istifade etmesi temennisiyle okurlarýmýzýn beðenisine sunuyoruz.

Allah Resulü buyurdular ki:
- Ýnsanýn kalbine doðruyu ve gerçeði ilham etmekle, Kur'ân okurken yeryüzüne inmekle, sokaklarý dolaþýp zikir, Kur'ân ve ilim meclislerini arayýp bulmakla, müminlere rahmet okumakla görevli melekler vardýr. Her bir yaðmur ve kar tanesini yeryüzüne indiren ve bir daha görevi olmayan melek de vardýr. Semada dört parmak sýðacak kadar boþ bir yer yoktur. Her tarafta, Allah'a secde için alnýný koymuþ bir melek vardýr. Meleklerin sayýsýný ancak Allah bilir.

Deal of the Day