ZEKA GELiSTiRiCi MAKET KiTAPLAR SETi (8 Kitap)

ANT Stores

$ 34.95 $ 52.50
SKU: ZMB-249
ISBN: 9789752667174
Zambak / Zambak YAYINLARI

Share:

Setin Ayr?cal?klar?

Okul öncesi seviyesine uygun maket yap?m?na yönelik kitaplard?r. Perforajl? kal?n karton sayfalar? ve ak?c? anlat?m? sayesinde maketler daha kolay yap?lmaktad?r.

Ayr?ca ailelerin çocuklar?yla e?lenceli bir ?ekilde yapabilecekleri faaliyetlerden olu?tu?u için Aile Kat?l?m? ad?na çok etkili ürünlerdir.

?çeri?i

Zekâ Geli?tirici Maket Kitaplar Serisi, çocuklar?n el-göz koordinasyonlar?n?, parça-bütün ili?kisini kavrama becerilerini, dikkat ve haf?za geli?imlerini desteklemektedir. Bu kitaplar çocuklara üretmenin hazz?n? hissettirerek ve öz güvenlerini geli?tirerek yeni ve özgün ürünler üretmelerine zemin olu?turacak niteliktedir.

Faaliyet Panosu, ?yilik Kesesi, Kitap Ay?rac?, Foto?raf Panosu, Duvar Saati, Telefon Rehberi ve Bloknotluk ile birbirinden güzel Mevsim Panolar?'n?n maket ?eklinde yap?ld??? orijinal bir settir.

Our brands