Zamansiz / Yagmur Basliyor

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-265
ISBN: 9786059820202
Cenk Enes Ozer / Elhamra

Share:

Hayat serüveninde figüran de?il,
kendi senaryonuz dâhilinde bir ba?rol
oyuncusu olman?z?n s?rr? bu kitapta.

Bir ahir zaman hikâyesi olan Zamans?z-Ya?mur Ba?l?yor,
insan?n, hayat?n anlam?n? ve kendini ke?fetmesi ad?na
bir ilk basamak… Kitap, ölüm/hayat gerçe?ini, fantastik
çerçevede, asli hakikatle irtibatl?, günümüz insan?
perspektifinden bir hikâye ile ele al?yor.

Hay?r-?er ordular?n?n meydan muharebelerine, s?rl?
ayetlerle aç?lan t?ls?mlara kadar bizi farkl? sürprizlerle
örülü bir maceraya davet eden kitab?nda yazar, roman
üslubuyla Do?u klasiklerinin temsil/alegori tarz?n? da
birle?tirerek edebiyata yeni bir soluk getirmeyi ba?ar?yor.
Zamans?z-Ya?mur Ba?l?yor’un ba?kahraman?,
gayb erenlerinin cey?ü’l-?er ile varl???n metafizik
boyutundaki sava??nda kendi rolünü ke?fedecek, ama ilk
önce kendi iç âlemine dokunacak!
O zaman buyurun,
kalp saray?n?n fethine davetlisiniz...

Our brands