Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Zamansız-Yağmur Başlıyor

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Hayat serüveninde figüran de?il, kendi senaryonuz dâhilinde bir ba?rol oyuncusu olman?z?n s?rr? bu kitapta.


Bir ahir zaman hikayesi olan Zamans?z-Ya?mur Ba?l?yor, insan?n, hayat?n anlam?n? ve kendini ke?fetmesi ad?na bir ilk basamak... Kitap, ölüm/hayat gerçe?ini, fantastik çerçevede, asli hakikatle irtibatl?, günümüz insan? perspektifinden bir hikaye ile ele al?yor.

Hay?r-?er ordular?n?n meydan muharebelerine, s?rl? ayetlerle aç?lan t?ls?mlara kadar bizi farkl? sürprizlerle örülü bir maceraya davet eden kitab?nda yazar, roman üslubuyla Do?u klasiklerinin temsil/alegori tarz?n? da birle?tirerek edebiyata yeni bir soluk getirmeyi basariyor.

Zamans?z-Ya?mur Ba?l?yor'un ba?kahraman?, gayb erenlerinin cey?ü'l-?er ile varl???n metafizik boyutundaki sava??nda kendi rolünü ke?fedecek, ama ilk önce kendi iç alemine dokunacak!

O zaman buyurun, kalp saray?n?n fethine davetlisiniz...Author: Cenk Enes Ozer
Publisher: Elhamra

ISBN 9786059820202
Dimensions: 0