Zahidü'l Kevseri

Zahidü'l Kevseri

Author: Akif Coşkun
$14.90 $4.99
?STANBUL’DAN MISIR’A B?R ?SLÂM ÂL?M? ZÂH?DÜ'L KEVSERÎ

Zâhidü'l-Kevserî, son dönemde yeti?mi? en önemli Hanefî fakihlerindendir. (d?. 1879, Düzce; vf. 1952, M?s?r) "Makâlât"?nda "Hem Hanîf hem de Hanefî" oldu?unu vurguluyor. Zira ?mam-? A'zam Ebû Hanîfe'ye ba?l?l??? onun en önemli hususiyetlerinden.

?slam dünyas?n?n, -etkisinden hâlâ kurtulamad???- büyük y?k?m?n ?okunu en derinden hissetti?i dönemde ya?ayan Zâhidü'l- Kevserî, mezhep kar??t? dü?üncelere kar?? en kayda de?er mücadeleyi sergileyenlerden birisidir. Devrinde her konuda tam bir kaos ortam? hakimdi; tasavvufu ve mezhepleri Müslümanlar?n geri kalmas?ndan sorumlu tutmak popüler bir yakla??md?. Kevserî'nin ?mam-? A'zam konusundaki hassasiyeti, bu yakla??mla yakinen alâkal?d?r. Kevserî'nin ya?ad??? y?llardaki entelektüel kaos, sadece ?slam'?n f?khî alan?na de?il ayn? zamanda itikad?na da uzanm??t?. Bu karga?ada Kevserî'nin, -ar?zî durumlardan etkilenmeden- yüzy?llar boyunca nesilden nesile aktar?larak bugüne ula?m?? gelene?e sadakat u?runa verdi?i ilmî mücadele göz dolduruyor. Kitap, Kevserî merhumun fikrî mücadelesini anlat?rken bize asl?nda gelene?imize güven ve sayg? duymam?z gerekti?ini bir kez daha ihtar ediyor.

Elinizdeki eser, Kevserî'nin hayat hikâyesini anlatmakla kalmay?p onun ilmî hususiyetleri hakk?nda da doyurucu malumat sunuyor. Kitap, geneli itibariyle ilim ehline hitap eden akademik bir çal??ma görüntüsü verse de yazar?n üslubu, onu herkesin zevkle okuyup istifade edebilece?i bir kaynak hâline getiriyor.
Title Zahidü'l Kevseri
Author Akif Coşkun
Publisher Işık Yayınları
SKU ISK-366
ISBN 9789752789012
?STANBUL’DAN MISIR’A B?R ?SLÂM ÂL?M? ZÂH?DÜ'L KEVSERÎ

Zâhidü'l-Kevserî, son dönemde yeti?mi? en önemli Hanefî fakihlerindendir. (d?. 1879, Düzce; vf. 1952, M?s?r) "Makâlât"?nda "Hem Hanîf hem de Hanefî" oldu?unu vurguluyor. Zira ?mam-? A'zam Ebû Hanîfe'ye ba?l?l??? onun en önemli hususiyetlerinden.

?slam dünyas?n?n, -etkisinden hâlâ kurtulamad???- büyük y?k?m?n ?okunu en derinden hissetti?i dönemde ya?ayan Zâhidü'l- Kevserî, mezhep kar??t? dü?üncelere kar?? en kayda de?er mücadeleyi sergileyenlerden birisidir. Devrinde her konuda tam bir kaos ortam? hakimdi; tasavvufu ve mezhepleri Müslümanlar?n geri kalmas?ndan sorumlu tutmak popüler bir yakla??md?. Kevserî'nin ?mam-? A'zam konusundaki hassasiyeti, bu yakla??mla yakinen alâkal?d?r. Kevserî'nin ya?ad??? y?llardaki entelektüel kaos, sadece ?slam'?n f?khî alan?na de?il ayn? zamanda itikad?na da uzanm??t?. Bu karga?ada Kevserî'nin, -ar?zî durumlardan etkilenmeden- yüzy?llar boyunca nesilden nesile aktar?larak bugüne ula?m?? gelene?e sadakat u?runa verdi?i ilmî mücadele göz dolduruyor. Kitap, Kevserî merhumun fikrî mücadelesini anlat?rken bize asl?nda gelene?imize güven ve sayg? duymam?z gerekti?ini bir kez daha ihtar ediyor.

Elinizdeki eser, Kevserî'nin hayat hikâyesini anlatmakla kalmay?p onun ilmî hususiyetleri hakk?nda da doyurucu malumat sunuyor. Kitap, geneli itibariyle ilim ehline hitap eden akademik bir çal??ma görüntüsü verse de yazar?n üslubu, onu herkesin zevkle okuyup istifade edebilece?i bir kaynak hâline getiriyor.

Deal of the Day