Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yüzüncü Ad - Baldassare'nin Yolculuğu

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Do?u'daki son Cenevizlilerden, antika tüccar? Baldassare Embriaco, 1665 y?l? sonlar?nda, soyunun yüzy?llard?r ya?ad??? Lübnan'dan yola dü?er. Ertesi y?l, ?ncil'e göre " Canavar Y?l? " d?r. Ertesi y?l, ?ncil'e göre düpedüz Mah?er: Kan, ate?, y?k?m ve her?eyin sonu!... Zaman?n sonu! Dünyay? ve Baldassare'yi kurtarabilecek tek ?eyse, Yüzüncü Ad'd?r. Kimselerin görmedi?i bir yazma kitap ve bu kitapta aç?kland??? söylenen bir ad: Allah'?n, Kuran'da an?lan doksan dokuz ad?n?n, s?radan ölümlülere bildirilmemi? olan yüzüncüsü... Tanr?'n?n gizli ve yüce ad?...Author: Amin Maalouf
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750800030
Dimensions: 0