Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yol Ayrimi

$099

We have run out of stock for this item.


Büyük bir orman?n ortas?ndaki yemye?il düzlükte ilerliyordu Gökhan. Etraf öyle sessizdi ki içini bir korku sard?. Endi?e içinde birkaç ad?m daha atm??ken arkas?nda müthi? bir gürültü koptu. Dönüp bakt???nda çal?lar?n arkas?ndan f?rlayan iri bir aslan?n, kükreyerek ona do?ru ko?tu?unu gördü. Nereye gitti?ini bilmeden h?zla kaçt?. Tam bu s?rada kar??s?na altm?? metre derinli?inde bir kuyu ç?kt?. Asla¬na yem olmaktan çok korkan Gökhan, can?n? kurtarma endi?esiyle hiç dü?ünmeden kuyuya atlad?. Kuyunun yar?s?na kadar dü?tükten son¬ra da bir a?ac?n dallar?na tak?ld?. Ancak çok geçmeden biri beyaz, di?eri siyah iki fare gelip a?ac?n kökünü kemirmeye ba?lad?.

ISBN: 9756031700
Yayinevi: Mustu Yayinlari
Yazar: Nur Pakdemirli
Format: Karton kapak, 80 sayfa, 13.5x21cm


Author: Nur Pakdemirli
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9789756031704
Dimensions: 0