Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

YOL ARKADASIM-3

$395 $595

We have run out of stock for this item.


Günümüzde bilgiye ula?mak her ne kadar kolayla?m?? olsa da ço?u zaman bu bilgilerin do?rulu?unu tetkik etme ihtiyac? hâs?l oluyor. Bu durum da do?ru bilginin, kitabî bilginin ehemmiyetini bir kez daha öne ç?kar?yor. Özellikle günümüz gençleri için haz?rlanan Yol Arkada??m serisinde bu hususa dikkat edilirken, kitaplara yap?lan al?nt?lar?n da asr?m?z?n yeti?tirdi?i nadide ?ah?slar?n dünyalar?ndan yans?malar olmas?na özen gösterildi. Be? ana bölümden meydana gelen kitaplarda en temel dini bilgiler ve güzel ahlâka dair de?erler hassasiyetle verilmeye çal???ld?. Serinin, gelece?in alt?n neslini yeti?tirme ad?na mütevaz? bir gayret oldu?unu dü?ünüyoruz.Author: Yavuz BiLGiLi
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9786055468934
Dimensions: 0