Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yeniceri (Kilic Kindan Cikinca)

$1195

We have run out of stock for this item.


?mparatorlu?un Son Ak?am??n?n yazar? Hakan Ka?an’dan heyecan dolu yeni bir roman: Yeniçeri/ K?l?ç K?ndan Ç?k?nca

Sultan Selim’in katliyle ba?lay?p Yeniçeri oca??n?n kald?rmas?na dek süren olaylar içinde heyecan ve a?k dolu bir adam; Pir Elvan… III. Selim ile Napolyon aras?nda mektup ta??yan bir ulak, Bekta?iler aras?nda bir Mevlevi…
Pir Elvan’?n sohbet arkada?? Melling.Fans?z mimar, seyyah, ressam…
Gerçek bilgiler ve gerçek isimlerle nefes kesici bir serüven…

Sultan Mahmut bir anda karars?zla?t?. Ate?in gözleri bu?ulu bir cam?n ard?ndaym?? gibi bak?yordu. Umur görmü? devletlûlar ve ak sar?kl? hocalar, padi?ah?n bu mahzun duru?unun manas?n? kavram??t?. Sancak-? ?erif ç?kar da asiler galip gelirse bu, devletin sonu olur, imparatorluk asilerin eline geçerdi. Bu a??r yükü kimse omuzlayam?yordu. Salona bir anda ölüm sessizli?i çöktü. Herkes bu durumu kabullenmi? gibi boynunu bükmü? iken ileri do?ru yürüyen dersiam hocas? Abdurrahman Efendi’nin ayak sesleri bo? kubbede yank?land?.
“Murad?m?z din ve devletin bekas? ise, bu asileri k?rar geçiririz, de?ilse biz de bu din ve devlet ile bat?p gideriz. Zillete dü?mektense ölüm ye?dir, hünkâr?m. Hal böyleyken daha ne olma ihtimali vard?r?”
Hiddetinden elindeki tespih koptu, taneler mermer zemin üzerinde da??ld?.
“Allah’?n izniyle onlar? i?te böyle da??t?r?z. Bu, Allah’?n bir i?aretidir, hünkâr?m.”
Mermer zeminde yuvarlanan ta?lar?n sesi kesilince gür sesiyle son sözünü söyledi.
“K?l?ç k?ndan ç?kmad?kça, kurt sürüsü hizaya girmez, hünkâr?m!”Author: Hakan Kagan
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786051140650
Dimensions: 0