Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yeni Medya CalisanlarI 4 Dijitallesen Gazetecilik Icin Yeni Is Modelleri

$895 $1095

Yeni Medya Çal??malar? serimizin dördüncü kitab?, medya ekonomisini yak?ndan ilgilendiren bir temaya dayan?yor. Dijitalle?menin gazetecili?e etkisi, ülkemizde bir çok yönüyle incelendi ancak geleneksel ya da yeni medya tabanl? gazetecilik giri?imlerinin ayakta kalabilmesi için hayati önem ta??yan i? modelleri konusu görece az irdelenmi?ti. Bu çal??ma bir bo?lu?u doldurma niyeti ta??yor. ?? modeli kavramsall??t?rmas?n? olabilecek en geni? çerçevede ele al?yoruz. Geleneksel finansman kal?plar?n?n zay?flamas?yla birlikte yeni i? modelleri aray??lar? hayati bir önem kazan?rken biz de bu aray??lar? belgelendirmek ve bu süreçte do?acak beyin f?rt?nas?yla bu aray??lara katk?da bulunmak istedik. Çal??mam?z hem akademik içerikler hem de sektör bazl? vaka incelemelerini içeriyor. Bu sayede konu üzerine yeni dü?ünmeye ba?layanlara da, alanda zaten çal???yor olanlara da destek olaca??na inan?yoruz. Vaka incelemeleri ve söyle?ilerin çok daha fazla ve kapsay?c? olmas?n? istedik. Kitaba yeti?emeyen ve gelecekteki çal??malar? içerecek bir web sitesi de kurduk ki içeri?imiz hem yak?nsamal? medyan?n ruhuna uygun olsun hem de bu alandaki çal??malar? daha da zenginle?tirmi? olal?m.

Author: Kollektif
Publisher: Tas Mektep Yayincilik

ISBN 9786058269705
Dimensions: 0