Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yeni Dünya

$595 $795

We have run out of stock for this item.


'Hala bir ?ey ç?kmad?... Galiba bu yolu yapmayacaklar. Köylü de bana yard?m etmiyor. Pek ölü mahluklar... Belki de pek ak?ll? mahluklar da, bo?una yere u?ra?mak istemiyorlar. ?çimde hiç ?evk kalmad?. ?nsana birkaç kelime ile cevap verseler yine neyse, fakat ne evet, ne hay?r!... Sanki bu istidalar? ses vermez derin bir kuyuya atm???z.
Ak?amlar? köyün yan? ba??ndaki s?rta ç?karak uzakta tozlara bulan?p uzanan yolu seyrediyorum. Bazan tozdan bembeyaz olmu? ve üstüne sepetler denkler sar?lm?? bir kamyon görünüyor, bir batakl?kta dizlerini kald?r?p indirerek yürüyen bir insan gibi ileri geri sallanarak, y?k?lacak gibi olarak, a??r a??r ilerliyor. Bu o kadar üzücü bir manzara ki, tekni?in en son ifadelerinden biri olan bu makine ile dünyan?n bu en iptidai yolunun mücadelesini görmemek için insan gözlerini kap?yor. Bazan ko?up yolu avuçlar?mla düzeltmek, orada hiç olmazsa be? on metrelik bir yeri bir 'yol' haline koyarak kendi hisseme dü?ne vazifeyi yapm?? olmak istiyorum.'

'Asfalt Yol' adl? öyküden.

Author: Sabahattin Ali
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750806612
Dimensions: 0