Yeni Baslayanlar Icin Kaligrafi

Yeni Baslayanlar Icin Kaligrafi

Author: Omer Faruk Dere
$15.95 $13.95
Bütün sanatlar?n temelinde var olan kurallar? yal?n ve güçlü bir ?ekilde kullanan yaz? sanat?, toplumlarda canl?l???n? en fazla muhafaza eden sanat dal?d?r. Ülkemizde de yaz? sanat?na olan ilgi son y?llarda inan?lmaz bir h?zla yükselmektedir. Di?er sanat dallar?nda oldu?u gibi güzel yaz? sanat? da hocan?n elinden ö?renilir. Hocan?n belirledi?i ders program? do?rultusunda ö?rencinin gayretle ve sab?rla yapaca?? uzun ve zorlu bir çal??ma sürecinde mesafe kat edilir. Kabiliyet nispetince bu süre uzar ya da k?sal?r. Kitap, y?llard?r kaligrafi e?itiminde kullan?lan müfredat?n iki kapak aras?na al?nmas?ndan olu?mu?tur. Pek çok yönden üstünlükleri ve faydalar? denenmi?, etkili bir program olan bu ders sistemi bir nevi "me?k" sistemi olarak adland?r?lsa yeridir.

Latin harfleri ile sanatl? yaz?lar yazabilmek için öncelikle harflerin anatomik yap?lar? çok iyi bilinmelidir. O yüzden uygulama bölümünde verilen temel harf çal??malar? dikkatle ve sab?rla çal???lmal?d?r. Temel anatomi çal??malar?ndan sonra izah edilen Hümanistik/?talik yaz?, kaligrafinin di?er yaz? türlerine nazaran ülkemizde en çok üzerinde çal???lan, sevilen ve ö?retilen yaz? türüdür ve bu kitab?n esas konusudur. ?talik harfler ayr?nt?lar?yla gösterildikten sonra sat?ra dizme, kompozisyon ve ornamental (süsleme) konular? da örnekleriyle gösterilmi?tir.Hepimiz yaz? yazar?z, ancak güzel yaz? yazmak disiplin ve e?itimle gerçekle?ir. Güzel yaz? ile sanat yapmak ise çizgiden seslerle beste yapmakt?r. Bu kitap, ülkemizdeki güzel yaz? bilincine, hocaya ula?amayan kaligrafi sevdal?lar?na ve yeni çizgi bestekârlar?n?n yeti?mesine bir nebze olsun hizmet ederse amac?na ula?m?? olacakt?r.
Title Yeni Baslayanlar Icin Kaligrafi
Author Omer Faruk Dere
Publisher Inkilap Yayincilik
SKU BSR-0246
ISBN 9786054194971
Bütün sanatlar?n temelinde var olan kurallar? yal?n ve güçlü bir ?ekilde kullanan yaz? sanat?, toplumlarda canl?l???n? en fazla muhafaza eden sanat dal?d?r. Ülkemizde de yaz? sanat?na olan ilgi son y?llarda inan?lmaz bir h?zla yükselmektedir. Di?er sanat dallar?nda oldu?u gibi güzel yaz? sanat? da hocan?n elinden ö?renilir. Hocan?n belirledi?i ders program? do?rultusunda ö?rencinin gayretle ve sab?rla yapaca?? uzun ve zorlu bir çal??ma sürecinde mesafe kat edilir. Kabiliyet nispetince bu süre uzar ya da k?sal?r. Kitap, y?llard?r kaligrafi e?itiminde kullan?lan müfredat?n iki kapak aras?na al?nmas?ndan olu?mu?tur. Pek çok yönden üstünlükleri ve faydalar? denenmi?, etkili bir program olan bu ders sistemi bir nevi "me?k" sistemi olarak adland?r?lsa yeridir.

Latin harfleri ile sanatl? yaz?lar yazabilmek için öncelikle harflerin anatomik yap?lar? çok iyi bilinmelidir. O yüzden uygulama bölümünde verilen temel harf çal??malar? dikkatle ve sab?rla çal???lmal?d?r. Temel anatomi çal??malar?ndan sonra izah edilen Hümanistik/?talik yaz?, kaligrafinin di?er yaz? türlerine nazaran ülkemizde en çok üzerinde çal???lan, sevilen ve ö?retilen yaz? türüdür ve bu kitab?n esas konusudur. ?talik harfler ayr?nt?lar?yla gösterildikten sonra sat?ra dizme, kompozisyon ve ornamental (süsleme) konular? da örnekleriyle gösterilmi?tir.Hepimiz yaz? yazar?z, ancak güzel yaz? yazmak disiplin ve e?itimle gerçekle?ir. Güzel yaz? ile sanat yapmak ise çizgiden seslerle beste yapmakt?r. Bu kitap, ülkemizdeki güzel yaz? bilincine, hocaya ula?amayan kaligrafi sevdal?lar?na ve yeni çizgi bestekârlar?n?n yeti?mesine bir nebze olsun hizmet ederse amac?na ula?m?? olacakt?r.

Deal of the Day