YEMEZLER

Save

Hayy

$ 14.95 $ 22.00
SKU: HAY-016
ISBN: 9786055181451
Yavuz DIZDAR / Hayy KiTAP

Share:

Bu kitap tüketiciyi marketler arac?l???yla uzun raf ömürlü g?daya mahkum eden endüstriyel üretim anlay???n?n insanlar? nas?l hasta etti?ini anlamak amac?yla zorunlu olarak yaz?lm??t?r. Yemezler!, ek?imeyen yo?urt, uzun ömürlü UHT kutu süt, 45 günde yeti?tirilip 20 dakikada pi?ebilen piliçlerden yola ç?karak beslenme - hastal?k ili?kisini irdelemekte ve bu vesileyle Bat? akademisi, yine onun verilerini kullanarak do?rudan ele?tiri sunmaktad?r.

Kitab?n gönderme yapt??? kaynaklar?n bütünü bilimsel dergilerde yay?mlanm?? makalelerdir ve de?erlendirme süreci 1800'lerin sonlar?ndan ba?lamaktad?r. ?çerik beslenmeyle k?s?tl? tutulmam??, biyolojinin ve ba?ta kanser olmak üzere hastal?klar?n makenizmalar? da farkl? bir bak?? aç?s?yla yeniden gözden geçirilmi?tir.

Our brands