Yazar?n Odas? 2

Yazar?n Odas? 2

Author: Margaret Atwood
$14.95

Yazar?n Odas? 2

Title Yazar?n Odas? 2
Author Margaret Atwood
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0048
ISBN 9786050826661

Yazar?n Odas? 2

Yar?m yüzy?ldan uzun bir süredir dünyan?n en prestijli edebiyat dergilerinden The Paris Review’da yay?mlanan röportajlar, edebiyat dünyas?n?n gizli kalm??, bilinmeyen s?rlar?n? okurlarla bulu?turuyor. Dünya edebiyat?na yön vermi? romanc?lar, öykücüler ve ?airler, kendi ba?lar?na bir tür olarak par?ldayan bu röportajlarda bir araya geliyor. Edebî tav?rlar?, hayat görü?leri, yazma al??kanl?klar?, çevreleri, eserleri ve edebiyata dair görü?leriyle okura kendi dünyalar?n? aralayan bu muhte?em kadroda kimler mi var?
Haruki Murakam?, Toni Morrison, Orhan Pamuk, Alice Münro, Raymond Carver, Saul Bellow, Philip Roth ve Ezra Pound...
 
Margaret Atwood’un önsözünden:
“...Ço?u zaman yaln?z olan yazarlar bu röportajlar arac?l???yla yaln?z olmad?klar?n? fark ederler. Ba?kalar? da ?üpheye dü?üyor, t?kan?yor ve sarpa sar?yordur; ba?kalar? da zavall? ve ihmal edilmi?tir; ba?kalar? da amaçs?z edebî tart??malara sürüklenmi? ve bas?n taraf?ndan karalanm??t?r; ba?kalar? da yoluna devam edip engelleri a?m?? ve direnmi?tir.”
 
“En sevdi?iniz yazarla tan??mak istiyorsan?z bir imza gününe ya da okuma etkinli?ine gidersiniz. Ama onlar? gerçekten tan?mak istiyorsan?z The Paris Review röportajlar?n? okumal?s?n?z.” —The Times
 
“Hem yazarlar hem de okurlar için bir kutsal kitap niteli?inde. Edebiyat hakk?nda tutkulu olanlar?n muhte?em sohbetleri. —Observer
 
“Yazarlar nas?l çal???yor ve edebiyat nas?l hâlâ var olmaya devam ediyor diye merak edenler için vazgeçilmez bir kaynak.” —Daily Telegraph
 
“Gizli cevherlerle dolu, edebiyata dair muhte?em bir derleme.” —Guardian
 
“Bu röportajlar, edebiyatla ilgilenen her okur ve yazar?n vazgeçilmezi olacak. ?lham verici...” —Times Literary Supplement
 
 “Sahip olabilece?iniz en kapsaml? ve ihti?aml? röportaj projesi.” —New York Times

Deal of the Day