Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yakalanan Zaman

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


"Böyle bir kitab? yazmay? ba?aran ki?i ne kadar mutlu olurdu! O kitab? yazmak ne büyük emek gerektirirdi! Bir fikir verebilmek için, en yüce, birbirinden en farkl? sanatlarla kar??la?t?rma yapmak yerinde olur; çünkü böyle bir kitaptaki karakterlere hacim kazand?rabilmek için her birinin farkl? yönlerini göstermek zorunda olan yazar?n, kitab?n? titizlikle, birliklerini sürekli yeniden grupland?rarak, t?pk? bir sald?r? gibi haz?rlamas?, bir yorgunluk gibi ona tahammül etmesi, bir kural gibi kabullenmesi, bir kilise gibi in?a etmesi, bir perhiz gibi ona uymas?, bir engel gibi a?mas?, bir dostluk gibi fethetmesi, bir çocuk gibi a??r? beslemesi, bir alem gibi yaratmas? ve üstelik, aç?klamas? muhtemelen ancak ba?ka alemlerde bulunabilecek, önsezisi bizi hayatta ve sanatta en çok duyguland?ran ?ey olan o muammalar? da göz ard? etmemesi gerekir. Bu tür büyük kitaplarda öyle bölümler vard?r ki, zamans?zl?ktan, taslak halinde kalm??lard?r ve mimar?n plan? fazlas?yla kapsaml? oldu?undan, muhtemelen hiçbir zaman tamamlanamayacaklard?r. Tamamlanmam?? nice büyük katedral mevcuttur."

Ama biri tamamland?: Swann'lar?n Taraf?'nda, Guermantes Taraf?'nda, Çiçek Açm?? Genç K?zlar?n Gölgesi'nde, Zaman'?n dev katedrali, Zaman'?n izinde sürülen dev yolculuk.

Proust'un "Kay?p Zaman?n ?zinde" att??? yedinci ve son ad?m.

Author: Marcel Proust
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750803291
Dimensions: 0