Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yahya Kemal

$1095 $1295

“Bir edebiyat tedkikçisi ne kadar zengin bir hayat tecrübesine ve geni? kültüre sahip ise, inceledi?i esere bak?? tarz? o kadar derin ve onda buldu?u unsurlar o kadar çe?itli olur. Edebî eserin güzellik ve zenginli?i ile onu inceleyenin ?ahsiyet ve kültürü, birbirine bakan aynalar gibi, perspektifi alabildi?ine derinle?tirir. Türk edebiyat?nda bunun en güzel örne?i, çok yönlü bir yazar olan Ahmet Hamdi Tanp?nar’?n, hocas? ve üstad? Yahya Kemal Beyatl? hakk?nda yazd??? kitapt?r.”

Author: Ahmet Hamdi Tanpinar
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789759955700
Dimensions: 0