Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yabanci

$895 $1095

"Albert Camus"nün ( 1913-1960) en tan?nm??, en çok yabanc? dile çevrilmi?, en çok incelenmi? ve hala en çok satan kitaplar aras?nda yer alan "Yabanc?", ayn? zamanda yazar?n en gizemli yap?t?. Ölümün egemen oldu?u bir "varl?k"?n en anlams?z olgular?n? saçma bir düzensizlik içinde ya?ayan bu roman?n ba?ki?isi "Meursault", bir simge kahraman de?ildir, "ad?" olmayan bir "Yabanc?"d?r; bu eksik kimlik, gerçeklikten alg?lad??? ?eyi yap?land?ramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekli?in yank?lar?n? yakalamaya çal??an bir bo? bilincin imgesidir. Onun kay?ts?zl??? ve edilgenli?i, i?te bu bo? bilincin ürünüdür. Yabanc?, büyüleyici gücünü, içinde bar?nd?rd??? trajedi duygusuna borçlu: Bir türlü ele geçirilemeyen anlam?n sürekli aranmas?, bilinç ile toplumsal dünya aras?ndaki çat??ma... Camus'yle bulu?anlar?n hiçbiri, onunla kar??la??nca hayal k?r?kl???na u?ramam??t?r. "Mutluluk, bir yerde ve her yerde hiçbir ?ey beklemeden dünyay?, insanlar? sevmektir," der Camus. Giderek daha çok sevilen bir yazar olmas?, onun bu sevgisinin yans?mas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.Author: Albert Camus
Publisher: CAN Yayinlari

ISBN 9789750741272
Dimensions: 0