Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Varlik Mertebeleri

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Varl?k Mertebeleri

Varl?k Mertebeleri; Gayb Mertebeleri, Berzah Mertebeleri, Halk Mertebeleri olmak üzere üç ana çizgiyi temsil etmektedir.
Varl???n mertebeler halinde tasnifi ise bu üç ekol içerisinde mutasavv?fan?n yoludur. Onlar mütekelliminin kadim-hadis, hukeman?n vacib-mümkin temel ayr?m?ndan farkl? olarak varl??? yukar?dan a?a??ya zuhur eden bir silsile ?eklinde tasnif etmi?lerdir. Böylece tasavvufla ilgilenenler, vahdet-i vücud anlay???na dayal? olarak varl??? bu ?ekilde tasnif etmekle bir anlamda her iki ekolü de birle?tiren ve tatmin eden daha üst bir nazari çerçeve ortaya koymu?lard?r. Kendisine i?aret edilemeyecek kadar soyutlanm?? bir zat'tan ba?layarak alemi yaratan, her ?eye var olu?unda istihkak?n? veren, peygamberler gönderen öylece isim ve s?fatlar? zahir olup bu zuhuru insan-? kamilde kemale eren en yüce varl?k'?n tenezzülü söz konusu olmaktad?r.Author: Abdulkerim Cili
Publisher: Furkan

ISBN 9799757969319
Dimensions: 0