Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Varlığın Metafizik Boyutu

$1095 $1295

"Madde ve fizik ötesi varlýklarýn mevcudiyetiyle alâkalý deliller çeþit çeþittir. Bunlardan, kimisi peygamberlere, kimisi velilere, bir kýsmý medyumlara diðer bir kýsmý da üniversitelerde ilmî araþtýrma yapan fikir ve düþünce adamlarýna aittir. Ancak bütün bu farklý müþahitlerin birleþtikleri ortak bir nokta vardýr. O da, maddenin ötesinde, fiziðin verâsýnda, ne madde ne de fizikle izahý mümkün olmayan yaratýklarýn mevcudiyeti hakikatidir. Madde asýl deðildir. O, ruh ile kaimdir. Hem kâinattaki canlýlar sadece dünyadakilerden ibaret olamaz. Dünya ki, diðer yýldýz ve gezegenlere göre gayet hakir ve gayet küçük bir kulübe gibidir. O bu hâliyle bu kadar canlýyý içinde barýndýrýyorsa, elbette yüce ve yüksek saraylar hükmünde olan diðer yýldýz ve gezegenler bomboþ kalamazlar. Onlarýn da kendilerine uygun sekeneleri ve içlerinde barýndýrdýklarý canlýlar vardýr. Bizim literatürümüzde onlarýn adý melektir, ruhanîdir, cindir, þeytandýr. Yani, madde ve fizik ötesi varlýklardýr.
"Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682367049
Dimensions: 8.4*5.7 inches
Pages: : 416