Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Vah Ulkem Vah!

$695 $895

U?ur Dündar, 28 A?ustos 1943'de ?stanbul Fatih'te dünyaya geldi.
Vefa Lisesi'nden sonra, ?imdiki ad? ?leti?im Fakültesi olan ?stanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi.
1970 y?l?nda göreve ba?lad??? TRT taraf?ndan, ?ngiltere'nin dünyaca sayg?n yay?n kurulu?u BBC'ye gönderildi.
Türkiye'ye televizyon program yap?mc?s?, yönetmeni ve sunucusu olarak dönen U?ur Dündar Türk televizyon tarihinde birçok ilke imza att?.
Ülkemizde soru?turmac? televizyon gazetecili?ini ba?latan U?ur Dündar, ekrana getirdi?i ba?ar?l? örneklerle uluslararas? ödüller alan ilk televizyon habercisi oldu.
Yar?m asra yakla?an meslek hayat?n? sayg?n kurulu?lar?n say?s?z ödülüyle taçland?rd? ve çe?itli üniversitelerde mesleki dersler verdi.
AKP iktidar? döneminde Star TV'de ba?ar?yla sürdürdü?ü haber merkezi ve ana haber bülteni yöneticili?ini patronlara yap?lan bask?lar sonucu b?rakmak zorunda kald?.
U?ur Dündar 2012 y?l? May?s ay?ndan bu yana Sözcü Gazetesi'nde kö?e yazarl??? yap?yor ve bir televizyon klasi?i olan Arena program?n? Halk Arenas? ad?yla Halk Tv'de sürdürüyor. Evli, 3 çocuk babas?d?r.
Okudu?unuz kitap o kö?e yazarlar?ndan derlenmi?tir...

Author: Ugur Dundar
Publisher: Halk Kitabevi

ISBN 9786059350518
Dimensions: 0