Unutmak mi? Affetmek mi?

Save

Desen Kitapevi

$ 8.95 
SKU: ANT-DSN-0128
ISBN: 9789944979825
Serhat Yabanci / Avrupa Yakasi Yayinlari

Share:

Biz, söyledi?i yalan? de?il, bizi küçümseyip inand?rmaya çal??mas?n? affedemeyiz.
Ya hakl? olmay? seçin ya da mutlu olmay?.
Pozitif bakarsan mutlu, gerçekçi bakarsan güçlü olursun.
Baz? ?eyleri hak etti?imiz için de?il, çözüm bulamad???m?z için ya?ar?z.
Eski sevgilisi ile arkada? olmakta ?srar eden ki?i ya yaral?d?r ya da yaln?zd?r.
Sa?l?kl? ili?ki istiyorsak ?una karar vermeliyiz. Ya güvenli ama orta düzey bir duygusall?k ya da heyecanl? ama güvensiz bir ili?ki.
?stedi?iniz olmad???nda, yapt?klar?n?z akl?n?za geliyorsa, yapt?klar?n?z istedikleriniz içindir.
Do?ru insan? seçmek, do?ru hayat? seçmek gibidir. Aksi takdirde ba?kas?n?n hayat?n? ya?amak zorunda kal?rs?n.
Erkek üzüldü?ünde ac?t?r, kad?n üzüldü?ünde ac?nd?r?r.
Affeden ki?i affedip edemeyece?i konusunda kendisine ?ans verir.

Sahip olmak mutlu etmez, ait olmak mutlu eder.

Yanl?? Bir ?li?kinin Ba?lama Nedeni ?le Biti? Nedeni Ayn?d?r.
E?er çocuk sahibi olmak için evleniyorsan?z, ilerde o çocu?un psikolojisini korumak için bo?an?rs?n?z. E?er para için evlendiyseniz, doyum sa?lad???n?z ya da doyum alamad???n?z için bo?an?rs?n?z. K?saca, hangi amaç sizi ili?kide evlenmeye sürüklüyorsa, o amaç sizin ili?kinizin gelece?ini belirler. O halde amaç yanl?? ise, ileri ki süreçte k?smi de olsa evlili?in ya da ili?kinin gelece?i hakk?nda bilgi sahibi olabiliriz.
Mesela, para ve konforlu bir ya?am için e?ini seçen biri, buna ula?t?ktan sonra e?inin ki?ilik yap?s? ve davran??lar?yla nas?l ba? edecek, nas?l sürdürecek? ?çindeki duygusal eksiklikle nas?l ba? edecek? O halde, ili?kinin evlili?e dönü?mesi sürecinde amaç, k?sa süreli bir hedef ise, bunun üzerinde kurulacak evlilik de k?sa süreli olacakt?r. Yani evlilik

Our brands