Ucurtma Avcisi

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 22.00
SKU: ANTS-405
ISBN: 9789752891456
Khaled Hosseini / Everest YAYINLARI

Share:

Emir ve Hasan, Kabil'de monar?inin son y?llar?nda birlikte büyüyen iki çocuk... Ayn? evde büyüyüp, ayn? sütanneyi payla?malar?na ra?men Emir'le Hasan'?n dünyalar? aras?nda uçurumlar vard?r: Emir, ünlü ve zengin bir i?adam?n?n, Hasan ise onun hizmetkâr?n?n o?ludur. Üstelik Hasan, orada pek sevilmeyen bir etnik az?nl??a, Hazaralara mensuptur.

Çocuklar?n birbirleriyle kesi?en ya?amlar? ve kaderleri, çevrelerindeki dünyan?n trajedisini yans?t?r. Sovyetler i?gali s?ras?nda Emir ve babas? ülkeyi terk edip California'ya giderler. Emir böylece geçmi?inden kaçt???n? dü?ünür. Her ?eye ra?men arkas?nda b?rakt??? Hasan'?n hat?ras?ndan kopamaz.

Uçurtma Avc?s? arkada?l?k, ihanet ve sadakatin bedeline ili?kin bir roman. Babalar ve o?ullar, babalar?n o?ullar?na etkileri, sevgileri, fedakârl?klar? ve yalanlar?... Daha önce hiçbir romanda anlat?lmam?? bir tarihin perde arkas?n? yans?tan Uçurtma Avc?s?, zengin bir kültüre ve güzelli?e sahip topraklar?n yok edili?ini a?ama a?ama gözler önüne seriyor.

Uçurtma Avc?s?'nda anlat?lan ola?anüstü bir dostluk. Bir insan?n di?erini ne kadar sevebilece?inin su gibi ak?p giden öyküsü...

Our brands