Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Uçtaki Adam

$895 $1095

Bu roman daha önce okudu?unuz Köse Kad?'n?n devam?d?r. Ayn? inanm?? yi?it Osmanl?lar, "Devlet-i Ebed Müddet"in varl??? için kendi varl?klar?n? pervas?zca ortaya koyar, uçlara ölümle, mihnetle alay ederler. Önceki kitapta Köse Kad? ?stolni Belgrad kalesinden kaybolmu?tu; bu romanda, Köse Kad?'n?n hayat?n?n bilinmeyen yönleri ayd?nl??a kavu?makta, ayr?ca bir ba?ka serhad kurdu Pa?ao?lu ortaya ç?kmaktad?r. Uçtaki Adam'? okuyunca, Türk'ün, insanlar?n fani, devletin ebed müddet oldu?u yolundaki anlay?? ve inanc?n? daha yak?ndan kavrayaca??z.
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Bahaeddin Ozkisi
Publisher: Otuken Nesriyat

ISBN 9789754372687
Dimensions: 0