Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Uç Romantik Hikaye

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Sabahattin Ali, Üç Romantik Hikâye'de ça?lar?n? a?arak, günümüze ula?an üç yazardan seçti?i birer hikâyeyi bir araya getiriyor: Heinrich von Kleist'tan "San Domingo'da Ni?anlanma", Adelbert von Chamisso'dan "Peter Schlemihl'in Acayip Sergüze?ti" ve E. T. A. Hoffman'dan "Duka ile Kar?s?".

Tercüme Bürosu'nda Bat? klasiklerini Türkçeye kazand?rma amac?yla ba?lat?lan çeviri seferberli?inin önemli bir parças? olan Alman klasiklerinin editörlü?ünü de üstelenen Sabahattin Ali'nin Almancadan çevirdi?i Üç Romantik Hikâye, ilk kez 1943'te Ankara Maarif Vekilli?i taraf?ndan yay?mlanm??t?r.

"Romantik cereyan, dünya edebiyat?na verdi?i eserlerden ziyade, Almanya'n?n, hatta Avrupa'n?n sanat ve fikir hayat?na yapt??? tesirle an?l?r. Yaln?z birkaç ki?i, ç???rlar?n?n s?n?rlar?n? a?arak bütün insanl???n mal? olacak eserler meydana getirmi?ler ve bu güne kadar canl?l?klar?n? muhafaza etmi?lerdir ki, biz bu kitapta bunlardan birer örnek verece?iz." 
- Sabahattin Ali- 
(Tan?t?m Bülteninden)Author: Sabahattin Ali
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750836909
Dimensions: 0