Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Turna ve Gayda

$099

We have run out of stock for this item.


Turna ve gayda; Demirci'nin aynas?ndan bir toplumun yak?n geçmi?ine; ?ehir, mahalle ve aile hayat?na ???k tutuyor. Tahkiye gücü yüksek denemelerden olu?an eser, deneme teknikleri kullan?larak kaleme al?nm?? olsa da, yazar bu kitapta ustaca geçi?lerle birçok hat?ras?n? da okurla payla??yor.

Eseri en iyi özetleyen kelimelerden biri orjinallik. Kitab?n özgünlü?ü dil, konuya yakla??m ve konuyu i?leyi? tarz?nda da öne ç?k?yor. Türkiye Yazarlar Birli?i de eserin sahip oldu?u daha pek çok özellikten dolay? Turna ve Gayda'ya y?l?n deneme kitab? ödülünü lay?k gördü. 
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: 9.79E+12
Publisher:

ISBN 9789759089191
Dimensions: 0