Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

TURKiYE MANZARALARI

$1195 $1395

30 May?s 1836da Viyanada Franz von Werner ad? verilen bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk büyüdü, iyi bir e?itim ald? ve sonra da asker olmaya karar verdi. K?r?m Sava??na kat?lmak üzereyken Galiçyada birli?inden kaçarak Osmanl? Devletine s???nd?. Belki de iki erin kur?una dizilmesine tepki göstermi?ti. Te?men rütbesiyle Osmanl? ordusuna al?nd?, ad? Murad Efendi oldu. Ço?unu Polonya milliyetçisi subaylar?n olu?turdu?u Gâvur Alay? diye an?lan birli?e kat?ld?. Komutan? Mehmet Sad?k Pa?a, 1851de Müslüman olmu? Polonyal? ?air Michael Czaikowskiydi. Ama dinini de?i?tirmedi. 1858 ba?lar?nda ordudan ayr?ld?, Osmanl? hariciyesi bünyesinde çal??t?, Berlin Büyük Elçili?i makam?na kadar yükseltildi. Edebiyat ve sanat dostu bir çevreye sahip olan Murad Efendinin 1869da bir ?iir kitab?, bunun ard?ndan da 1871de III. Selim ad?ndaki trajedisi yay?nland?. 1877de bütün Avrupan?n gözünün Do?u meselesine çevrildi?i s?rada Türkische Skizzen (Türkiye Manzaralar?) yay?nland?. Murad Efendi, 1877 y?l?n?n haziran ay?nda bir daha dönmemek üzere ?stanbuldan ayr?ld?. 8 Eylül 1881 sabah? görev yerinin de?i?tirilece?i ve Berlin büyükelçili?ine terfi edece?i haberini ald???nda çok sevinmi?ti, ama 12 Eylül 1881 sabah? hizmetçisi, Murad Efendiyi masas?n?n üzerine ba?? dü?mü? vaziyette cans?z buldu, mumlar tamamen yan?p tükenmi?ti. Çok yönlü bir yazar olan Murad Efendi, k?sa ömrüne ra?men edebiyat?n çe?itli türlerinde 18 eser vermi?ti. Türkçeyi, üstün dil ö?renme yetene?i sayesinde o kadar iyi kavram??t? ki, divan ?iirinden Almancaya tercümeler yap?yordu. ?ki ciltlik bir seyahatname olan Türkiye Manzaralar?, gezi notlar? türünde yazd??? tek eserdir. Yazar, bu eserinde içinde bulundu?u Osmanl? toplumuna ait izlenimlerini olabildi?ince yans?z, ama muhte?em bir üslupla anlatmakta, Avrupal? okura hemen hemen hiç tan?mad??? Osmanl?l??? tan?tmaya çal??maktad?r. Türkiye Manzaralar? yabanc? seyyahlar?n kaleme ald??? seyahatnamelerden farkl?d?r çünkü içeriden bak?larak yaz?lm??t?r ve Osmanl? toplumunu, ya?am felsefesinden, edebiyat?na, idari i?leyi?inden, ordusuna ve siyasal ya?am?na kadar ayr?nt?lar?yla kavram?? bir adam?n kaleminden ç?km??t?r.

?ki ciltlik bir seyahatname olan Türkiye Manzaralar?, gezi notlar? türünde yazd??? tek eserdir. Yazar, bu eserinde içinde bulundu?u Osmanl? toplumuna ait izlenimlerini olabildi?ince yans?z, ama muhte?em bir üslupla anlatmakta, Avrupal? okura hemen hemen hiç tan?mad??? Osmanl?l??? tan?tmaya çal??maktad?r. Türkiye Manzaralar? yabanc? seyyahlar?n kaleme ald??? seyahatnamelerden farkl?d?r çünkü içeriden bak?larak yaz?lm??t?r ve Osmanl? toplumunu, ya?am felsefesinden, edebiyat?na, idari i?leyi?inden, ordusuna ve siyasal ya?am?na kadar ayr?nt?lar?yla kavram?? bir adam?n kaleminden ç?km??t?r.Author: Murat EFENDI
Publisher: Kitap YAYINEVI

ISBN 9789756051658
Dimensions: 0