Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Anadolu'nun Türk ülkesi haline gelmesi anadolu Selçuklu Hükümdar? Alaeddin Keykubat döneminde ba?lar. Rivayetlere göre Selçuklu askerleri s?n?r?nda bulunan bir Rum kalesini fethetmek üzere yol üzerindeki bir köye u?rar. Buarada, y?llar önce gelip yerle?mi? kad?n erenlerden biri Türk askerlerin, sevinçle kar??lar ve kendilerine ayran ikram eder. Ama bütün asker ayran içmesine ve kap?lar?n? doldurmalar?na ra?men ayran bir türlü bitmez. Gelenler bunu ya?l? kad?n?n ermi?li?ine ba?larlar ve bir keramet olarak yorumlarlar. Ya?l? Türk kad?n? bir yadnan ayranlar? askerlere ikram ederken bir yandan da ?öyle der : - Doldurun yi?itlerim, doldurun Gazilerim, - Doldur Ana - Doldurun yavrular?m - Ana dolu , Ana dolu Bu topraklar o gün bugündür Anadolu'dur. K?yamete kadar da Anadolu olarak kalacakt?r. Anadolu'nun bu ruh halini ona sa?layan Hoca Ahmet Yesevi, Hac? Bekta?i Veli, Ynus Emre ve Mevlana gibi " Anadolu Müslümanlar? " dedi?imiz büyük manevi dinamikler vard?r. Anadolu Müslünalar? ; Hazreti Ali (ra) ve Ehl-i Beyt sevgisini, karde?li?i, e?itli?i, hakça bölü?meyi, sevgiyi, bar???, ho?görüyü, her tür haks?zl??a kar?? olamy?, ilmi dü?ünmeyi ilke dinmi? bir hayat anlay??? olarak bu topraklarda kendini buldu. Anadolu Müslümanlar?n?n öcülerini dört kitap olarak tasarlad?k. Ahmet Yesevi, Hac? Bekta?i Veli, Yunus Emre ve Mevlana'y? bi kez de insan?m?za biz anlatal?m istedik.
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Turan Bozkurt
Publisher: Yilmaz Basim

ISBN 9786059828420
Dimensions: 0