Türk Tarihinden Yapraklar

Save

Desen Kitapevi

$ 11.95 
SKU: ANT-DSN-0144
ISBN: 9789754372670
Yilmaz Oztuna / Otuken Yayin

Share:

1968 y?l?nda ?stanbul Radyosu'nda yapt??? konu?malar yazar taraf?ndan derlenmi?tir. ?lk bask?s? Milli E?itim Bakanl???'n?n 1000 Temel Eser serisinin 11. kitab? olarak 1969 y?l?nda 20.000 adet yap?l?r ve bir ay dolmadan tükenir. Türk tarihinin farkl? veçhelerini kapsayan bir panoramas?n? verir. Tarih ilminin ne oldu?undan ba?layarak destanlar?m?z, devlet idaremiz, zaferlerimiz, denizcili?imiz, musikimiz, kültür-sanat ve cemiyet hayat?m?z etrafl? bir ?ekilde de?erlendirilir. Türk ?nk?lâb?n?n tarih içindeki men?e'leri verilir. Her konu bir konu?ma çerçevesinde tanzim edildi?inden k?sa, sar?c?, ak?c? ve zevkli bahislerden mürekkeptir.

Our brands