Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tevbe Mutlulu?a ve Cennete Aç?lan Kap?

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Hayat ?artlar?, dünya ve ahiret mutlulu?u aras?nda sürekli kal?n duvarlar örmektedir. Günahla çevrilen duvarlar? a?arak mutluluk kap?s?n? çalmak, günümüzde her zamankinden daha uyan?k, daha donan?ml? ve daha gayretli olmay? gerekli k?lmaktad?r. Hatalar?n bilincine vararak onlarla yüzle?meyi, sorumluluklar?n? üstlenip nefisle hesapla?arak kalbi ar?nd?rmay?, manevi hastal?klar? tedavi ederek günah?n açt??? yaray? sarmay? sa?layan tevbe, ruhu huzura kavu?turur.

Günahla kararan geçmi?i gözya?? p?nar? ile y?kayarak, yepyeni beyaz bir sahife açma f?rsat? verir. Canan ile araya giren gaflet perdesini hasret ah? ile yak?p kül eder. Tevbe; yeniden dirili?, ruh dünyas?n?n ?slah?, nefis terbiyesi, pi?manl?k ate?inin a?ka dönü?mesi, hasretle yanan kalpte aç?lan rahmet penceresi, ümit bahçesinde açan nadide güldür. Tevbe, son derece etkili bir ?ifa kayna??, ki?iyi manevi yaralar?n? sar?p hayat?n? de?i?tiren kutlu bir süreçtir. Kalpte ba?lar, ak?lda yo?unla??r, lisan ve fiille sonuçlan?r. Ki?iye beyaz sayfa açma imkân? vererek, rahmetle bulu?turur.

Günahta ?srar dü?ümünü çözerek, ümit kap?s?ndan içeri girip dünya ahiret huzurunu ula?t?r?r. Bu çal??mayla saadet kap?s?n? aralama gayreti içinde olan karde?lerimize destek olmay? hedefledik. Eserde tevbe hakk?nda kapsaml? bilgi verilirken, sahabî hayatlar?ndan örnekler verilmektedir. Tevbe çe?itleri ve basamaklar?, tevbe ederken dikkat edilmesi gereken hususlar, tevbeye yönelme ve onu devaml? k?lma yollar?, tevbenin kazand?rd?klar?, tevbe etmenin önündeki engeller… ele al?nmaktad?r.

 

(Tan?t?m Bülteninden)Author: Abdullah Kara
Publisher: Siyer Yayinlari

ISBN 9786059283946
Dimensions: 0