Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tecvid Kur'an Okuma Kaideleri

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Tecvid, Allah'?n kelam?n? harften, heceye; heceden kelimeye, kelimeden cümleye en sahih ?ekilde okunma
kurallar?n? ö?reten bilimdir. Bu bilim, k?raat ilmi içerisinde do?mu?, zamanla müstakille?mi?, kendine ait devasa bir
literatüre sahip olmu?tur. Bu literatürü temelde ikiye ay?r?yoruz: Birincisi, bu i?in ilmini yapan literatür; ikincisi ise
bu i?i pratik olarak ö?reten literatür.
Ö?retici düzeyde Türkiye'de onlarca tecvid kitab? yaz?lm??t?r. Hepsi de de?erlidir, k?ymetlidir. ?lahiyat
fakültesinde vermi? oldu?umuz tecvid, k?raat ve Kur'an derslerinde mevcut kaynaklar?n de?i?ik aç?lardan yeterli
olmamas? ya da ö?renciyi b?kt?racak düzeyde kapsaml? olmas? sebebiyle bu kitab? bir ders kitab? mahiyetinde
haz?rlamaya karar verdik. ?lgili kitap, veciz ama cami; ö?retici, görsel malzemelerle destekli, görsel ö?retim
teknikleriyle donanm??, sadece esas? merkeze alan teferruatlar? ve uzman?n? ilgilendiren bilgileri göz ard? eden bir
kitap format?ndad?r.
Eserin birkaç önemli özelli?i mevcuttur:
a) Yeni bir sistematikle sunulmu?tur.
b) Öncelikli ve yeterli bilgiler verilmi?tir.
c) S?fatlarla-Meharic bütünle?tirilmi?tir.
d) Harflerin sadece mahreç yerlerinin verilmesiyle kal?nmam??, nas?l ç?kar?lmas? gerekti?i de tasvir edilmi?tir.
e) Görsel malzemelerle desteklenmi?tir.
f) Ders kitab? tad?nda haz?rlanm??t?r.
Eserin Kur'an'? sahih okumay? ö?renmek isteyenlere faydal? olmas? dile?iyle...

Author: Omer Kara
Publisher: Marmara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Vakfi Yayinlari

ISBN 9789755483979
Dimensions: 0