Tarihte Kibris ve Hala Sultan

Save

Isik

$ 5.95 
SKU: ISK-015
ISBN: 9789758968855
Doc.Dr.Ali Celik / Isik

Share:

“Tarihte K?br?s ve Hala Sultan” kitab?, K?br?s’?n ?slam tarihindeki yerini anlatarak bu alandaki büyük bir bo?lu?u doldurmu?tur. Çünkü uzun süredir, uluslararas? alanda sorun hâline gelen K?br?s’?n gelece?inin ne olaca?? sorusunun cevab?, adan?n geçmi?indeki s?rlarda yatmaktad?r.K?br?s, her kar?? topra?? mana kokan, vak?f eserleriyle imar edilmi?, ?ehitlerimizin kanlar?, mazlum insanlar?m?z?n gözya?lar?yla sulanm?? bir yavru vatand?r.Günümüzde sadece kumarhaneleri, e?lence ve turizm merkezleri ile tan?nan K?br?s’?n mana ikliminin ne oldu?u kitab?n sat?rlar? aras?ndad?r.

Bu kitap K?br?s'?n gösterilmek istenen yüzüne de?il de görünmeyen yüzüne ???k tutmak için kaleme al?nm??t?r; Yavru vatan? bir ba?ka aç?dan görmek isteyenler için...

Our brands