Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tarihte Kibris ve Hala Sultan

$595

“Tarihte K?br?s ve Hala Sultan” kitab?, K?br?s’?n ?slam tarihindeki yerini anlatarak bu alandaki büyük bir bo?lu?u doldurmu?tur. Çünkü uzun süredir, uluslararas? alanda sorun hâline gelen K?br?s’?n gelece?inin ne olaca?? sorusunun cevab?, adan?n geçmi?indeki s?rlarda yatmaktad?r.K?br?s, her kar?? topra?? mana kokan, vak?f eserleriyle imar edilmi?, ?ehitlerimizin kanlar?, mazlum insanlar?m?z?n gözya?lar?yla sulanm?? bir yavru vatand?r.Günümüzde sadece kumarhaneleri, e?lence ve turizm merkezleri ile tan?nan K?br?s’?n mana ikliminin ne oldu?u kitab?n sat?rlar? aras?ndad?r.

Bu kitap K?br?s'?n gösterilmek istenen yüzüne de?il de görünmeyen yüzüne ???k tutmak için kaleme al?nm??t?r; Yavru vatan? bir ba?ka aç?dan görmek isteyenler için...Author: Doc.Dr.Ali Celik
Publisher: Isik

ISBN 9789758968855
Dimensions: 0