Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tarihte Ilginc Gercekler

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Yüzlerce kitap ve bu kitaplardan uzun u?ra?lar sonucunda edinilen bilgilerin derlenmesi ile olu?an kitapta Dünya tarihinin yüzlerce örnek olay?n? bulabilirsiniz. Eser M?s?r Tarihinden ba?lay?p, Yak?n tarihimize kadar uzanan çok geni? bir zaman diliminde insanl???n katetti?i yol haritas?n? gösteriyor. Kitapta yer alan kimi zaman gülünç kimi zaman ac? olaylar?n ortak özelli?i, ilginç ve ibretlik olmas?. Eser tarih merakl?lar?n?n ellerinden dü?üremeyece?i bir kitap...
Author: Remzi Cavus
Publisher: Yitik Hazine Yayinlari

ISBN 9789750036804
Dimensions: 0