Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tarihe Yon Veren 100 Olay

$1995 $2195

We have run out of stock for this item.


Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir k?lavuzdur.”

-Jean-Jacques Rousseau-

 

?nsanl?k tarihinin geli?imini farkl? aç?lardan okuyabilmek tarih bilgisinin temellerindendir. Herhangi bir tarihsel olay? ya da dönemi siyasi, iktisadi, bilimsel, dini ve sanatsal aç?dan incelemeden edinilen bir fikir, en iyi ihtimalle eksik bir bilgi olacakt?r. Örne?in Mo?ol ?stilas? ile Latince’nin güç kaybetmesi, onunla da ayd?nlanma aras?ndaki ili?kiyi görmeden yap?lacak okumalar ile tarihi anlamak mümkün de?ildir. ?nsanl???n Neolitik devrimden internet ve uzay teknolojilerine uzanan hikayesinin bir arada bulundu?u bu kitaptaki her bir olay ve aralar?ndaki ili?ki, okuyucunun tarihsel bilgisine katk? sunaca?? kadar, bugüne ve gelece?e bak???n? da güçlendirecektir.

 

Kendi alanlar?n?n en önemli uzmanlar?ndan olan Prof. Dr. ?lber Ortayl?, Ele?tirmen Do?an H?zlan, Dr. Tayyar Alt?kulaç, Gazeteci – Yazar Taha Akyol, Prof. Dr. Zafer Toprak, Tarihe Yön Veren 100 Olay’? belirlediler. Bu olaylar Siyaset Tarihi, ?ktisat Tarihi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Dinler Tarihi ve Sanat Tarihi olmak üzere be? ayr? bölümde inceleniyor. Her bölümdeki konular?n di?er bölümlerdeki konularla ili?kilerini görmek, okuyucu için ö?retici oldu?u gibi keyifli de bir yolculu?un kap?s?n? aral?yor.

 

“Tarih, co?rafyan?n dördüncü boyutudur, ona zaman mana verir.”

-Hendrik Willem Van Loon-Author: Kolektif
Publisher: Hurriyet Kitap

ISBN 9789753141093
Dimensions: 0