Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Susuz Yaz

$1495

We have run out of stock for this item.


"Necati Cumal?" "Susuz Yaz"? 1960 y?l?nda yazd?. Kitapta yer alan öyküler, Cumal?'n?n avukatl?k y?llar?nda edindi?i vurucu gözlemlerinden kaynaklan?yor, toplumumuzun özellikle k?rsal kesiminde, "Habil ile Kabil" söylencesinden beri varolan ?iddet yasalar?n?n ac?mas?z görüntülerini sergiliyordu. Cumal?, kitaba ad?n? veren "SUSUZ YAZ"da edebiyat alan?nda ilk kez suyun bölü?ülmesinin önemine de?inmi?ti. 1964 y?l?nda öyküden sinemaya aktar?lan filmi ALTIN AYI ile ödüllerdiren Berlin Film Festivali Jürisi, karar?nda gerekçe olarak konusunun ta??d??? önemi gösteriyordu. 20 y?l arayla 80'lerde Su Y?l? ilan eden UNESCO, petrolün yerini 21. yüzy?lda suyun alaca??, suyun bölü?ülmesinden ç?kacak anla?mazl?klar?n sava?lara yol açabilece?i konusunda bütün üyelerini uyar?yordu. ÇA?DA? YAYINLARI, her kitapl?kta yeralmas? gereken edebiyat?m?z?n ?imdiden klasikle?mi? bu eserinin onuncu bask?s?n? güvenle okuyucular?na sunar.

Author: Necati Cumali
Publisher: Cumhuriyet Kitaplari

ISBN 9789756747056
Dimensions: 0