Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sürmeli Türkçe

$595

We have run out of stock for this item.


Dil, kimli?in fanusudur; bir milletin do?du?u andan bugüne kadar getirdi?i birikimlerin sözle ifadesidir; varl???n? sözle hayk?rmas?d?r. Yahya Kemal, "Türkçe, bizim ses bayra??m?zd?r."der. Bugün hâlâ hayran kald???m?z Nevaî, Fuzulî, Baki, Nedim ve Dede Efendi gibi dev sanatkârlar hep Türkçe konu?up yazd?; en güzel eserlerini Türk dilinde ortaya koydu. "Dil bir medeniyet olay?d?r. Bir medeniyetin kurdu?u dil, bir ba?ka medeniyetin dü?ündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeye... Bir millet, medeniyetini de?i?tirdi mi dilini de de?i?tirmek zorundad?r."der Nurullah Ataç....Author:
Publisher:

ISBN 9789759089122
Dimensions: 0