Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

SULTANIN CASUSLARI 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları

$1595

Bazen i?leyi?i itinayla düzenlenmi? resmi bir te?kilat çerçevesinde, bazen de f?rsatç? ve dalavereci casuslar arac?l???yla, devletler ve ordular tarih boyunca istihbarat yapm??t?r. Bu istihbarat te?kilat ve elemanlar?n?n tek görevi haber toplamak ve bu haberi ?ifreleme ve gizlenmi? yaz? gibi metotlarla zaman?nda ve güvenli bir ?ekilde aktarmak de?ildir; dü?man hükümdar ve komutanlar?n? bir suikast ile ortadan kald?rmak, askeri hedeflere sabotaj yapmak ve dü?man yönetiminden memnun olmayan “be?inci kol”lar? k??k?rtmak gibi “örtülü operasyon”lara da giri?mektedirler.

??te, Osmanl?ca kaynaklar? Avrupa ar?ivlerindeki ?talyanca, ?spanyolca, Frans?zca, Portekizce, Almanca ve Latince binlerce belgeyle harmanlayan elinizdeki bu kitap, Osmanl?lar?n Yeniça?'daki istihbarat faaliyetlerini, rakipleri Habsburg ve Venediklilerle kar??la?t?rmal? bir ?ekilde ele almaktad?r. Sultan?n Casuslar?: 16. Yüzy?lda ?stihbarat, Sabotaj ve Rü?vet A?lar?, cihan?ümul bir imparatorluk olan Osmanl?lar?n Avrupa ve Akdeniz'e yollad??? casuslar?n sahadaki faaliyetlerinin yan? s?ra, Osmanl? istihbarat?n?n kurumsal yap?s?, Osmanl? kar?? istihbarat? (kontrespiyonaj), Osmanl? pa?a ve elçilerinin haber alma kaynaklar?, istihbarî bilginin siyasi fonksiyonu ve Osmanl? karar alma süreci gibi konular? titizlikle irdelemektedir.

?stihbarat, korsanl?k, kölelik, ihtida, Osmanl?-Avrupa ili?kileri ve serhad çal??malar? gibi alanlarda ara?t?rmalar yapan Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan'?n bu eseri, y?llar süren ar?iv çal??mas?yla bir araya getirilmi? tarihi örnekler e?li?inde istihbarat dünyas?n?n gizemli sayfalar?n? aral?yor. Böylece, hem Osmanl? hem de istihbarat tarihi alan?nda çok önemli bir bo?lu?u dolduruyor.

“Akdeniz dünyas?ndaki siyasi geli?meler, korsanl?k faaliyetleri gibi konularda gerçekle?tirdi?i ilmî çal??malarla öne ç?kan isimlerden olan Emrah Safa Gürkan'?n elinizdeki kitab?, imparatorluk ça??n?n doruk noktas? olarak genel kabul gören XVI. as?rda casusluk ve kar?? istihbarat meselesini, orijinal yerli ve yabanc? belge ve kitabî kaynaklara dayal? olarak incelemekte; çok az ciddî çal??maya konu olmu? haber alma “ameliyesi” hakk?nda doyurucu say?labilecek ilginç bilgiler sunmaktad?r.”Author: Emrah Safa Gurkan
Publisher: Kronik Kitap

ISBN 9789752430006
Dimensions: 0