Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sozde Askerler

$995

We have run out of stock for this item.


Elindeki silah? sand?ktan ç?kan oyla denk tutan, g?rtla??na kadar siyasete batm?? asker üniFormal? "sözde askerler." Ve o askerlerce kaos ortam? olu?turmak için haz?rlanan darbe planlar?, "?slak imza"l? komplo belgeleri, kamuoyu deste?ini kazanma ad?na gerçekle?tirilen bir dizi katliam ve provokasyon te?ebbüsleri, dindar insanlar?n evlerine yerle?tirilen silahlar. 

Hedeflerine ula?ma ad?na küçük yavrular? havaya uçurmay?, camileri bombalamay? göze alabilen sapk?n ve gözü dönmü? bir zihniyet. 

Darbe heveslileri taraf?ndan ucuz bir cephaneye dönü?türülen laiklik, Cumhuriyet. Daha bir y???n ?üphe ve soru?turman?n kirinden ordumuzu ar?nd?rman?n tek yolu var: ?effafl?k. Ülkemizin güvenli?i ad?na, refah ve huzuru ad?na, demokrasinin yerle?mesi ad?na ?effafl?k. Sözde Askerler geçmi?ten gelen ac? ve kanl? tecrübelerin gelecekte ya?anmamas? ad?na yap?lmas? gerekenleri dile getirmek için kaleme al?nd?.Author: Mumtaz'er Turkone
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9789752697973
Dimensions: 0