Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Son Imparatorluk Osmanlı

$1295

We have run out of stock for this item.


"Osmanl? ?mparatorlu?u tarihin gerçek anlamdaki son üniversal, yani beynelmilel, cihan?ümul imparatorlu?udur.

Akdeniz havzas?ndaki üç tarihî imparatorluktan birini kuranlar?n torunlar? ve çocuklar?y?z. Osmanl?'n?n tarihini, kimli?ini bilmek ve anlamak kolay de?il; bütün etraf?m?z?, yani yeryüzünün en esasl? uygarl?klar?n? tan?mam?z, incelememiz, Osmanl?'n?n kurumlar?n?, anlay???n?, olaylara bak???n? bilmemiz laz?m. Osmanl?'y? tan?d?kça, ara?t?rd?kça, okudukça kendimdaha çok sevecek ve tarihimize daha çok ?s?naca??z.

?üphesiz elinizdeki bu kitap da bu konuda okura yard?mc? olma ve Osmanl?'ya dair yeni ufuklar açma iddias?ndad?r."

Author: Ilber Ortayli
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9789752634909
Dimensions: 0