Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sokakta

$895 $1095

Bahaeddin Özki?i, toplumumuzun ya?ad??? trajik de?i?imin hayat?n en küçük sahnelerinden olan "sokak"ta bile bütün ?iddetiyle kendisini hissettirdi?ini, polisiye bir maceran?n e?li?inde anlat?yor. Köse Kad?, Uçtaki Adam ve Göç Zaman? kitaplar?yla okuyucunun yak?ndan tan?d???, Türkçenin büyük kalem ustalar?ndan B. Özki?i, bu k?sa roman?nda bütün bireyleri adeta tek tek bir kö?ede s?k??t?ran ve üstüne çullanan "de?i?im"i tüyler ürperten bir gerilim içinde sunuyor. "Hat?rl?yorum, sakin soka??m?zda ilk de?i?me insan? sersem eden bir biçimde kendini göstermi?ti. O günden ba?layarak her ?ey, itibar edilen bütün de?erler, evler, evin içinde ya?ayanlar, kad?nlar, erkekler, gençler, ya?l?lar hep de?i?mi? durmu?lard?. De?i?me, soka??m?zda durmak bilmeyen ve devaml? büyüyen bir yuvarlanma ?eklinde ba?lad?, sonra da durmad?, dinlenmedi. Halbuki insan böylesine sakin ve kenar bir sokakta bu kadar köklü de?i?iklikler olmaz san?rd?."
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Bahaeddin Ozkisi
Publisher: Otuken Nesriyat

ISBN 9789754370089
Dimensions: 0