Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Snowden Dosyas?

$595 $795

Dünyan?n En Çok Aranan Adam?n?n Hikâyesi

Her ?ey isimsiz bir e-postayla ba?lad?: "Ben istihbarat te?kilat?n?n k?demli bir üyesiyim."

Dünya tarihindeki en büyük istihbarat s?z?nt?s? i?te bu sözlerle ba?lad?. ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) için çal??an genç bilgisayar dâhisi Edward Snowden, çal??t??? bu güçlü kurumun yeni teknolojiler kullanarak bütün dünyay? gözetledi?ini öne sürdü. ?stihbarat te?kilatlar? buna "interneti yönetmek" diyordu.

Barack Obama'dan ?ngiltere Ba?bakan? David Cameron'a, Fransa, Endonezya ve Brezilya devlet ba?kanlar?ndan Türkiye ve Almanya ba?bakanlar?na kadar dünya çap?ndaki birçok liderde ?ok etkisi yaratan belgeler birçok s?rr? da dünyan?n gözleri önüne serdi. Elinizde tuttu?unuz bu kitap Snowden'?n mücadelesinin ve tüm bask?lara ra?men bu atlatma haberi dünyaya duyurmaya çal??an iki gazetecinin hikâyesidir.

?nand??? do?rular?n pe?inden giden bu e?siz genç adam, k?z arkada??n? Hawaii'de b?rak?p s?rlarla dolu sabit disklerle Hong Kong'a do?ru yola ç?km??, ortaya ç?kard??? s?rlar yüzünden kendini çe?itli ülkelerden s???nma hakk? alabilmek için mücadele verirken bulmu? ve sonunda Moskova'da s?k???p kalm??t?r. ?imdi de kendi vatan? taraf?ndan casuslukla suçlanmakta ve sürgünde gelece?i belirsiz bir hayat sürmektedir.

Ödüllü gazeteci Luke Harding, internet ça??n?n bütün sakinlerini huzursuz eden güvenlik aç?klar?na, bireysel özgürlüklerimizi tehdit eden küresel izlemelere ve içinde bulundu?umuz dijital ça?daki tehlikelere dair önemli ve yerinde bir kamuoyu tart??mas? ba?lat?yor.
(Tan?t?m Bülteninden)Author: Luke Harding
Publisher: Pegasus Yayinlari

ISBN 9786053434566
Dimensions: 0