Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Siyah Süt

$1195 $1395

We have run out of stock for this item.


Elif ?afak’?n anne oldu?u senede geçirdi?i do?um sonras?n? bunal?m?n? anlatt???, ayn? anda hem anne hem de yazar olman?n güzelliklerinden ve zorluklar?ndan bahsetti?i otobiyografik eseri Siyah Süt, 2007 y?l?nda Do?an Kitap taraf?ndan yay?mlanm??t?r. Kitap, okurlar ve ele?tirmenler taraf?ndan olumlu yorumlar alarak en sevilen Elif ?afak kitaplar? aras?nda yerini alm??t?r.

Kitaptan bir örnek:

“Bir roman yazmak, zaman zaman içinde tek bir an’? seçip kopartarak, giri?-geli?me-sonuca ba?lan?ncaya kadar ince ince i?lemek demektir;

An’dan zaman do?urma sanat?d?r roman, hakikati bozmakt?r bir anlamda, samimi sahtekârl?k...

Çünkü i?in asl?, herkesin gayet iyi bildi?i üzere, ba?? sonu olmaz hikayelerin...

Bu kitap bir roman de?il. Ama olsayd?, seneler evvel Ada vapurunda ba?lard? muhtemelen...”

Kitab?n metnine Latif Demirci’nin çizimleri e?lik etmektedir.Author: Elif Safak
Publisher: DOGAN KiTAP

ISBN 9789759915315
Dimensions: 0